Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201416778
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami ako zákazníkom.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Všetci pracovníci Dynava s.r.o. (prevádzkovateľ www.pivnesedenie.sk), ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej  objednávky – ctíme si Vaše súkromie.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov. V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

1. Prevádzkovatelom internetového obchodu www.pivnesedenie.sk je spoločnosť:

Dynava s.r.o.
Socháňová 1654/16,
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45250961
IČ DPH: SK2022917556

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou nákupného košíku na stránke www.pivnesedenie.sk, kontaktného formulára, cez mail, alebo telefonicky.

 

2. Sprostredkovateľ

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

Slovak Parcel Servie s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31329217

INTIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31342621

 

3. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

Doručenie tovaru, úhrada za tovar vopred alebo na dobierku. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – prostredníctvom elektronickej pošty. Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.pivnesedenie.sk

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov


Fakturačné údaje

 • Meno a priezvisko / Obchodný názov*
 • Adresa trvalého bydliska / sídla*
 • IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie
 • Meno a priezvisko príjemcu
 • Adresa doručenia
 • Telefónne číslo príjemcu – vyžadujú ho kuriérske spoločnosti a taktiež aj my pre rýchlejšiu komunikáciu s Vami ako zákazníkom
 • Kontaktné údaje
 • Meno kontaktnej osoby*
 • Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
 • Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle, taktiež pre zaslanie doplnkových informácií na Vašu žiadosť ako napr. ďalšie fotografie, rozmery, technickú špecifikáciu

Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
*) Iba pre registrácie firiem

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov


Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je
zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Taktiež sme zo zákona povinný vystaviť pri predaji daňový doklad pre Vás ako zákazníka. Pre vystavenie daňového dokladu potrebujeme Vaše údaje.

 

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerské kuriérske spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

Slovak Parcel Servie s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31329217

INTIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31342621

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia,  telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť.
Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje ani neobchoduje s nimi.

 

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru. Niektoré kuriéerske spoločnosti vyžadujú aj odpísanie čísla opčianskeho preukazu. Toto však nepožadujú pri platbe na dobierku s výnimkou Slovenskej Pošty.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od
prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov.
 • Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po
 • prihlásení sa na stránke www.pivnesedenie.sk v časti “Účet (napr. Osobné
 • údaje)”. Toto platí len pre prípad že nákup bol uskutočnený cez rozhranie eshopu.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@pivnesety.sk alebo písomne:

Dynava s.r.o.
Priebežná 486/6
03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 45250961
IČ DPH: SK2022917556

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.